Ingyen energia, földből, napból, levegőből, geo tarifa, geotermikus hőszivattyú

"H" hőszivattyús tarifa szolgáltatást garantáló rendelet

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelete a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérol, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
Megjelent 175 sz közlönyben/43925 oldalon
http://kozlony.magyarorszag.hu
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következoket rendelem el:
1. § A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérol, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében
nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: RE.) 3. §-a helyébe a következo
rendelkezés lép:
„3. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgáltatónak teljes ellátás alapú szerzodés keretében a következo árszabásokra kell ajánlatot tennie a felhasználók részére:
a) általános, egy zónaidos („A1”) árszabás,
b) általános, két zónaidos („A2”) árszabás,
c) közintézményi, két zónaidos („A3”) árszabás,
d) idoszakos („B”) árszabás,
e) idényjellegu, egy zónaidos („H”) árszabás.
(2) Az „A1” és a „H” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató – zónaidotol függetlenül – egy naptári napon belül azonos árat köteles alkalmazni.
(3) Az egyetemes szolgáltató az „A2” és „A3” árszabás esetén az egyes zónaidok esetében eltéro, az adott zónaidore
jellemzo beszerzést is figyelembe vevo árakat köteles alkalmazni.
(4) Az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb árú „B” árszabásának ára nem haladhatja meg az „A1” árszabásához
tartozó (legmagasabb) ár 70%-át.
(5) Az egyetemes szolgáltató „H” árszabásának ára nem haladhatjameg a legalacsonyabb árú „B” árszabásához tartozó árat.
(6) Az „A2” és „A3” árszabást a zónaidonkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte, valamint
a (16) bekezdésben meghatározott esetben lehet alkalmazni.
(7) A „B” árszabás szerint számolható el a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltetheto, külön mért – az elosztó vezérloberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelo segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.
(8) A (7) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató – az elosztóval, valamint
az átviteli rendszerirányítóval kötendo megállapodás alapján – naponta összesen minimum 8 (a nyári idoszámítás
idején 7) óra idotartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amibol munkanapokon legalább 5, legfeljebb
6 (a nyári idoszámítás idején legalább 4, legfeljebb 5) óra eshet az 1. számú mellékletben meghatározott
völgyidoszakba. A csúcsidoszakba eso villamosenergia-ellátás alkalmankénti idotartama nem lehet rövidebb
30 percnél.
(9) A „H” árszabás szerint számolható el a központi futésrol és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti futési idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelo segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú hoszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hot épületek hoellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringetoszivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztása.
(10) A (7) és (9) bekezdések rendelkezéseinek megsértése a villamos energia egyetemes szolgáltatási szerzodés
megszegésének minosül.
(11) „A3” árszabást csak közintézmény választhat.
(12) Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény e rendelet szerinti bármely árszabást választhat.
(13) Idosoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat.
(14) Aközintézmény – eltéro nyilatkozata hiányában – a kiegyenlíto energiát az „A3” díjszabás keretében az egyetemes szolgáltatóval számolja el.
(15) Ha a közintézmény az „A3” árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval, a mérlegkör-felelosével, vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlíto energiát külön kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az „A3” árszabás díjait a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a külön jogszabályban eloírt elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjnak megfelelo mértékkel csökkentett értékeken köteles alkalmazni.
(16) Nem mért közvilágítási célú vételezésre a felhasználó ez irányú kezdeményezése esetén „A2” árszabást kell
alkalmazni a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. számú melléklet
B) fejezet 2.1.5. pont c) alpont második vagy harmadik francia bekezdése szerinti esetekben.
(17) A felhasználó az „A1”, „A2”, „A3” árszabások mellé „B” és „H” árszabást is választhat.”
2. § Az RE. 5. §-ának (2)–(4) bekezdései helyébe a következo rendelkezés lép, egyidejuleg az 5. § a következo
(5)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(2) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés szolgáltatónkénti átlagos összehasonlító árát a piaci villamosenergia-árak alapján kell meghatározni a (3)–(4) bekezdésekben foglaltaknak megfeleloen.
(3) A piaci alapú villamos energia beszerzés tárgyévi országos összehasonlító árának meghatározásához
a) a lipcsei European Energy Exchange (EEX) által a tárgyév elotti év július 1. és november 30. közötti idoszakában a tárgyévre jegyzett éves zsinór villamos energia termék napi elszámolóáraiból (€/MWh) az adott napi (munkaszüneti nap esetén a megelozo utolsó munkanapi) MNB forint/euró középárfolyamokkal számított Ft/kWh értékek – napi jegyzési zsinór termék mennyiségi adatokkal súlyozott – átlagár és
b) a tárgyév elotti év július 1. és november 30. közötti idoszakában Magyarországon a VET 111. § (1) bekezdése
szerinti, vagy ennek hiányában a VET 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacon jelentos piaci erovel rendelkezo engedélyes által tartott egyéb, a Hivatal által jóváhagyott nyilvános villamos energia aukciókon értékesített, a tárgyévre vonatkozó éves zsinór termék árakból [Ft/kWh, illetve – €-ban történo értékesítés esetén – az a) pont szerinti módon Ft/kWh-ra átszámítva] az értékesített zsinór termék mennyiségekkel súlyozva számított átlagár egyszeru számtani átlagát kell alapul venni, s ezt az értéket az egyetemes szolgáltatás termékösszetételének árarányait tükrözo 1,169-es szorzóval kell korrigálni.
(4) Az egyes egyetemes szolgáltatók piaci alapú villamosenergia-beszerzésének az egyetemes szolgáltatási ár
képzésénél figyelembe veheto tárgyévi összehasonlító árát úgy kell számszerusíteni, hogy a (3) bekezdés szerinti
országos összehasonlító árat az egyes egyetemes szolgáltatók tárgyévben érvényesülo fajlagos piaci vásárlási
költségeinek az egyetemes szolgáltatók összességének fajlagos, ugyanezen idoszakra vonatkozó piaci vásárlási
költségétol való eltérésével egyezo mértékben kell korrigálni.
(5) A Hivatal
a) a piaci alapú villamosenergia-beszerzés – (3) bekezdésben foglaltak alapján kiszámított – tárgyévre vonatkozó
országos átlagos összehasonlító árát a tárgyév elotti év december 15-ig, b) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók tényleges piaci vásárlási átlagárának ettol való százalékos eltérését a tárgyévet követo év február 28-ig, c) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia negyedéves tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók tényleges piaci vásárlási átlagárának ettol való százalékos eltérését a naptári negyedévet követo hónap 20-ig
a honlapján közzéteszi.
(6) Az egyetemes szolgáltató által az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható
kereskedelmi árrés éves átlagos értéke legfeljebb 1,98 Ft/kWh lehet.
(7) Az egyetemes szolgáltató a Hivatalhoz benyújtott árváltoztatási kérelmében a 2. számú melléklet szerinti képlet
alkalmazása során – tényadatok hiányában – becsült adatok figyelembevételével jár el.
(8) A Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 113/A. § (3) bekezdése szerinti ellenorzés során, tényleges adatok figyelembevételével jár el.
(9) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak alapján számított éves átlagos egyetemes
szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke elmarad a (6) bekezdés szerinti értéktol, akkor az egyetemes szolgáltató az eltérésnek megfelelo, a Hivatal által határozatban megállapított összeget a tárgyévet követo év értékesítési áraiban érvényesítheti.
(10) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke meghaladja a (6) bekezdés szerinti értéket, akkor az egyetemes szolgáltatónak a Vhr. 113/A. §-a
(4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia.”
3. § Az RE. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az RE. e rendelettel módosított 3. §-a (1) bekezdésnek e) pontja, az (5) és a (9) bekezdése 2010. április 16-án lép hatályba.
(3) Az RE. e rendelettel módosított 5. §-ának (9) bekezdésében foglaltakat elso alkalommal a Vhr. 113/A. §-ának
(3) bekezdése szerinti, 2010. március 31-ig elvégzendo vizsgálat által érintett idoszakra vonatkozóan kell alkalmazni.
(4) Ez a rendelet 2010. április 17-én hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési
Melléklet a 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez
„2. számú melléklet a 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelethez
Az egyetemes szolgáltatási ár képzése
1. Az RE. 2. számú melléklete „1. Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatási árakat az alábbi képletek
figyelembevételével képezi” pontjának (1) számú képlete helyébe a következo képlet lép:
„(1)
E = (V1*p1 + V2*p2 + K) / (V1 + V2 + V3) + M + D / (V1 + V2 + V3)”
2. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „p1” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következo
rendelkezés lép:
„p1: a piaci alapú villamos energia beszerzés 5. § (2)–(4) bekezdések szerint szolgáltatónként számított éves átlagos
összehasonlító ára (Ft/kWh);”
3. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „ppi” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következo
rendelkezés lép:
„ppi: az Elosztói szabályzatban meghatározott mennyiségi eltérés elszámolási egységára (Ft/kWh) az i-edik hónapban
(de legfeljebb az Elosztói szabályzatban meghatározott érték), amely
– az egyetemes szolgáltató pótlólagos (elosztótól történo) beszerzése esetén megegyezik az elosztó által
számlázott egységárral,
– az egyetemes szolgáltató (elosztónak történo) értékesítése esetén az elosztó által fizetendo egységár és a havi
beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján
a kötelezo átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára) elojeles különbsége;”
4. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „pli” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következo
rendelkezés lép:
„pli: kiegyenlíto energia elszámolási egységára az i-edik hónapban leszabályozás esetén, amelynek értéke a havi
beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján
a kötelezo átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára), és az egyetemes
szolgáltató részére a mérlegkör-felelos által kiállított havi kiegyenlíto energia számlában szereplo nettó fajlagos
leszabályozási átlagár különbsége (Ft/kWh);”
5. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában az „M” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következo
rendelkezés lép:
„M: az egyetemes szolgáltatás 5. § (6) bekezdés szerinti (legnagyobb átlagos) kereskedelmi árrése, Ft/kWh;”
6. Az RE. 2. számú mellékletének „2. Jelölések” pontja a következo rendelkezéssel egészül ki:
„D: Az 5. § (7) bekezdése szerinti eltérésnek megfelelo összeg; Ft.”


Hőszivattyú, geotermikus, geo tarifa - GerappaHőszivattyú | Geotermikus | Geo tarifa | Hasznos linkek